ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. กิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม.
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)
3. อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน สถานศึกษา ประชาชน โดยสอดแทรกสาระเรื่องของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉลากเขียว ตามหลักการ 3Rs"
4. โครงการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
5. โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
6. โครงการปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
7. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
8. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000
9. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(ปี 2562)
10. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
11. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์(ปี 2562)
12. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์(ปี 2562)
13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
14. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปี 2560-2561)
15. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(ปี 2562)
16. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่(ปี 2562)
17. โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่(ปี 2562)
18. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ(ปี 2562)
19. โครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (คทช.) (ปี 2562)
20. โครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (กรมที่ดิน) (ปี 2562)
21. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(ปี 2562)
22. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนนโยบายรัฐบาล (คทช.)
23. แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าแบบบูรณาการ ท้องที่จังหวัดตาก
24. ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม